Eventuele stemtest voor nieuwe leden.


Bij het eerste contact met de contactpersoon van Marcantus komt ter sprake bij welke stemgroep een vacature bestaat. Daarnaast wordt aan ‘de bibliothecaris’ gevraagd om een map samen te stellen met de actuele stukken, zodat er tijdens repetities geen tijd nodig is om de stukken uit te reiken.

1. Iemand met koorervaring en/of iemand, die van zichzelf weet over welke stemsoort hij of zij beschikt, kan voorafgaande aan de eerste repetitie een afspraak maken met de dirigent, voor een verkenning van de stem.
Daarbij wordt alleen gelet op stemaspecten (kleur, kern, omvang, dynamiek, gebruik van spreekstem) en ademhaling.
Dit vindt plaats in het kerkje, direct voorafgaand aan de repetitie, gedurende 15 minuten, door de dirigent. Hiervoor is het niet nodig om een stuk in te studeren of voor te dragen. De aspirant koorzanger(es) bereidt wel een spreektekst voor.  Als tijdens deze verkenning de stemsoort overeen blijkt te komen met waar het koor behoefte aan heeft, begint de periode van drie weken ‘uitproberen’ en kennismaking. (zie 3). Als deze overeenstemming er niet of onvoldoende is, volgt desgewenst plaatsing op een wachtlijst.2. Iemand zonder zangervaring (koorervaring) en zonder kennis van de eigen stemsoort, krijgt eerst drie weken de gelegenheid om in koorverband kennis te maken met de eigen stem, door aan repetities deel te nemen. Hij of zij sluit aan bij de stemgroep waar ruimte is, en oefent op dezelfde manier als alle anderen met de beschikbare materialen.
Als hij of zij dat wil, zal de dirigent voorafgaande aan de tweede repetitie een aantal ‘stemadviezen’ geven en een paar eenvoudige oefeningen voor thuis. Initiatief daartoe ligt bij het aspirant-koorlid. Tijdens deze bijeenkomst kan soms blijken, dat de stemsoort zo uitgesproken anders is dan wat het koor nodig heeft, dat verdere kennismaking beter in een later stadium kan plaatsvinden, bij een vacature in een andere stemgroep.

3. Na de drie weken kennismaking volgen evaluatie en beoordeling door de dirigent. Iemand van het bestuur houdt deze termijn in het oog en zorgt dat de afspraak hiervoor wordt gemaakt. Deze evaluatie en beoordeling kunnen plaatsvinden op een andere dag dan de maandag, na de derde repetitie, of direct voorafgaande aan de vierde repetitie, gedurende een half uur. In voorkomende gevallen kan de dirigent op basis van ervaringen tijdens de repetities alleen, positief besluiten tot deelname, zonder aparte bijeenkomst, na wel eerst informatie bij koorleden te hebben ingewonnen wat betreft punt (g) hierna. Een negatieve beslissing op basis van deelname aan repetities alleen is niet mogelijk.

In deze beoordeling worden de volgende onderdelen betrokken:
a. basale vaardigheden met betrekking tot het gehoor: overnemen van tonen, het nazingen van korte toon-opeenvolgingen, het correct nazingen van kleine en grote drieklanken, het aanbrengen van nuancering in de intonatie;
b. basale ritmische vaardigheden;
c. ademhaling;
d. kleur, kern, omvang, dynamiek van de zangstem en gebruik van spreekstem;
e. het onbegeleid zingen van de eigen partij van een van de stukken van de afgelopen weken naar keuze;
f. het zingen van de eigen stem van een van de koorstukken, met een gezongen tegenstem daarbij.
Deze beoordeling vindt plaats in aanwezigheid van een lid van het bestuur (niet uit de eigen stemgroep) of iemand namens het bestuur.
g. daarnaast laat de dirigent zich informeren door stemgroepgenoten, over hun ervaringen tijdens de repetitie, op de onderdelen initiatief, openheid, flexibliteit, ontdekken en corrigeren van vergissingen etc.

Uitkomst van deze beoordeling kan zijn:
– aanname in de gewenste stemgroep zonder meer;
– aanname in de gewenste stemgroep voor bepaalde tijd, (drie of zes maanden) met het advies om stemvorming c.q. zangles te organiseren. Daarna volgt een beslissing over al of niet voortzetten van deelname.
– plaatsen op een wachtlijst, als muzikaal de voorwaarden aanwezig zijn voor deelname, maar er geen vacature is voor de stemsoort;
– advies om eerst meer ervaring op te doen bijv. in een groter koor.

Bedankt!


Marcantus bedankt: